Densetsu

Highland Straight blue golden shaded

Densetsu en quelques mots


  • Race: Highland Straight
  • Couleur: Blue Golden Shaded
  • Date de naissance: 09/04/2018
  • Parents: Shukaku and Jun
  • Pédigrée: LOOF

Densetsu's Photo Album


Cat Highland Straight Densetsu Chatterie Nekobaa
Cat Highland Straight Densetsu Chatterie Nekobaa
Cat Highland Straight Densetsu Chatterie Nekobaa
Cat Highland Straight Densetsu Chatterie Nekobaa
Cat Highland Straight Densetsu Chatterie Nekobaa
Cat Highland Straight Densetsu Chatterie Nekobaa
Cat Highland Straight Densetsu Chatterie Nekobaa
Cat Highland Straight Densetsu Chatterie Nekobaa
Cat Highland Straight Densetsu Chatterie Nekobaa

Il n'y a pas de commentaires pour l'instant.

Markdown cheatsheet.